Huw M

Bilingual blurts on music // Eang yw'r byd i bawb


3 Comments

Where to begin with this new album?

[Cliciwch yma i weld y darn blog yn Gymraeg]

We’ve just begun the process of recording a third album and I’ve decided to blog about it. I have no idea if this will be interesting or quite boring so please forgive all its faults, and I promise to keep each blog post short.

Around three years ago I was recording my second album – a record that was released under the name of Gathering Dusk. My approach to the process of recording it, like my first album Os Mewn Sŵn, was a rather disorganised one. I would go into the studio with a very rough idea of the songs and, basically, arrange them as we went on – adding layers of different instruments and then deciding what worked and what didn’t.

The songs weren’t recording ‘live’ with a band but, rather, each instrument was recorded separately (by various musicians) and multi-tracked onto each other. There are obvious advantages to this approach e.g. it gives you freedom in the mix to chop and change, but the danger is in the possibility of losing the essence of the song – the virtue of the original idea.

Three years on and we’re recording a new album… about time too. By now, however, the composition of the project has changed and there’s a proper band in place (and a rather special one too).

Lucy Simmonds continues to play cello, and also sings by now:Lucy Simmonds

Bethan Mai plays accordion and sings:

Image

And Iolo Whelan plays drums…. and does some singing too:

Image

So, a real band who can actually play the songs live, instead of me messing around with a loop pedal – a vast improvement! We’re back in the studio with the wonderful Frank Naughton producing and we’ve just started on the recording process.

By now, we’ve laid the foundations for 6 songs, namely A house by the sea, Cydia yn fy llaw [Grab my hand], My way home, Sŵn y galon fach yn torri [The sound of the little heart breaking – traditional], Gwreiddiau [Roots] and Hold on. This time, we’re recording the album live, more or less, and hopefully we can truly capture the substance of the songs. I remember hearing someone say once – if a song doesn’t work live, it won’t work in the studio, and I think there’s a great deal of truth in that. If this record sounds a bit less squeaky clean than the last two – that’s fine by me. A few blemishes here and there can really add character to a performance.

In the meantime, I’m going to share with you some songs and artists that have been keeping me company during the last 3 years as the songs for this new album have been composed. We’ll start with the wonderful folk/blues artist Elizabeth Cotten, and here’s the brilliant ‘Shake Sugaree’ sung by her daughter Brenda Evans with Elizabeth Cotten on guitar:

Advertisements


1 Comment

Lle mae dechrau recordio albym newydd?

[Click here for an English version of the blog post]

Rydan ni newydd ddechrau recordio trydedd albym, a dwi wedi penderfynu i flogio am y broses – dim syniad pa mor ddiddorol neu ddiflas fydd hwn, felly maddeuwch y beiau di-ri a dwi’n addo cadw pob blog yn fyr.

Tua amser yma dair mlynedd yn ôl, roeddwn i’n brysur yn recordio fy ail albym – record hir gafodd ei galw yn Gathering Dusk. Roedd y broses o’i recordio, fel yr albym gyntaf Os Mewn Sŵn, yn un eithaf anhrefnus o fy safbwynt i. Roeddwn i’n mynd i’r stiwdio gyda syniad bras iawn o’r caneuon ac yn eu trefnu nhw wrth fynd ymlaen – yn ychwanegu haenau o offerynnau gwahanol a gweld beth oedd yn gweithio.

Doedd y caneuon ddim yn cael eu recordio yn ‘fyw’ gyda band ond, yn hytrach, roedd pob offeryn yn cael ei recordio yn unigol (yn aml gan offerynwyr gwahanol). Mae ‘na fanteision i hynny e.e. mae’n rhoi mwy o ryddid i newid pethau wrth gymysgu, ond yr anfantais ydy bod hi’n hawdd iawn i golli gafael ar hanfod y gân – hynny yw, yr hyn sy’n dda yn y syniad gwreiddiol.

Felly, tair mlynedd yn ddiweddarach, rydan ni wrthi’n recordio albym newydd… hen bryd hefyd. Erbyn hyn, mae cyfansoddiad y prosiect wedi newid ac mae ‘na fand go iawn (a thra arbennig) wedi ffurfio.

Mae Lucy Simmonds yn parhau i chwarae’r sielo ond erbyn hyn yn canu hefyd:Lucy Simmonds

Mae Bethan Mai yn chwarae’r acordion ac yn canu:

Image

Mae Iolo Whelan yn chwarae’r drymiau… ac yn gwneud ychydig o ganu hefyd:

Image

Felly band go iawn sydd yn gallu chwarae y caneuon yn fyw, yn lle fi ar ben fy hun yn malu awyr efo loop pedal – llawer gwell! Rydan ni nôl yn y stiwdio gyda’r cynhyrchydd arbennig Frank Naughton a newydd ddechrau ar y broses recordio.

Erbyn hyn, rydan ni wedi gosod sylfeini i 6 cân, sef A house by the sea, Cydia yn fy llaw, My way home, Sŵn y galon fach yn torri, Gwreiddiau a Hold on. Tro yma rydan ni’n recordio’r albym, mwy neu lai, yn fyw a gobeithio byddwn ni’n llwyddo i ddal hanfod y caneuon. Dwi’n cofio clywed rhywun yn dweud unwaith – os nad yw cân yn gweithio’n fyw, fydd hi ddim yn gweithio yn y stiwdio, ac efallai bod ‘na wirionedd yn hynny. Os ydy’r record yma yn swnio ychydig bach yn llai glân a thaclus na’r ddwy diwethaf – dyna ni. Weithiau, mae ‘na berlau yn y blerwch.

Yn y blogiau yma, dwi am rannu efo chi y caneuon a’r artistiaid sydd wedi bod yn cadw cwmni i mi yn ystod y 3 mlynedd diwethaf wrth i ni gyfansoddi y record yma. Fe ddechreuwn ni gyda’r artist gwerin/blues anhygoel Elizabeth Cotten. Dyma ‘Shake Sugaree’ gyda’i merch Brenda Evans yn canu ac Elizabeth Cotten ar y gitar: