Huw M

Bilingual blurts on music // Eang yw'r byd i bawb


2 Comments

Daeth Dan am dro i’r stiwdio

[Click here for an English version of this blog post]

Dyma Dan.

Dan Green

Dan Green

Mae Dan yn ffotograffydd, yn hytrach na gitarydd (er ei fod, mae’n debyg, yn hoffi dablo efo’r gitar o dro i dro).

Nes i gyfarfod Dan am y tro cyntaf pan drefnodd ŵyl gelf/gerdd yng Nghaerdydd yn 2011 o’r enw Big Little City, lle ges i’r fraint o berfformio.

Ar hyn o bryd, i gyd-fynd a Chwpan Pêl-droed y Byd, mae ganddo arddangosfa yn Cardiff MADE yn y Rhath. Enw’r prosiect ydy Roath Rec World XI ac mae’n dogfennu gweithgarwch criw o bobl lleol sy’n dod at ei gilydd i chwarae pêl-droed ym mharc chwarae y Rhath – “a celebration of multiculturalism and the beautiful game”. Bues i lawr i weld yr arddangosfa – darn o waith hynod wreiddiol a dadlennol sydd yn tanlinellu ehangder pêl-droed – yn rym i allu tynnu pobl at ei gilydd.

Ta waeth, nôl at y gerddoriaeth… a daeth Dan heibio’r stiwdio yn ddiweddar i dynnu ychydig o luniau.

Mae’r stiwdio dan sylw yn cael ei redeg gan gynhyrchydd a cherddor hynod dalentog o’r enw Frank Naughton, sydd wedi gweithio gyda llu o artistiaid arbennig o MC Mabon i Geraint Jarman. Dyma lle ‘da ni’n recordio’r albwm newydd (sef yr un stiwdio lle wnaethon ni recordio rhan fwyaf o’r ddwy albwm gyntaf) ac mae’n le sydd yn ysbrydoli.

Mae gan Dan Green y ddawn o ddal ar gamera rhai o’r hynodweddau sydd o’n cwmpas. Os gwrandewch yn ofalus iawn ar y record (unwaith y bydd allan), efallai y clywch chi swn clicied ei gamera yn agor a chau… o hyd i’r curiad wrth gwrs! O’r 352 o luniau anfonodd Dan ataf i wedyn, am y tro, dwi wedi dewis llond llaw i’w rhannu yma.

Gobeithio, felly, y byddwn chi’n mwynhau y detholiad bach yma o’i luniau (cliciwch ar y llun cyntaf i weld yr oriel yn llawn):

 


Ac i gloi, cymrwch funud i fwynhau y clip byr yma o Odetta yn canu Waterboy:

Advertisements


1 Comment

The Invisible Dan

[Cliciwch yma i weld y darn blog yn Gymraeg]

This is Dan.

Dan Green

Dan Green

Dan is a photographer, rather than a guitarist (although he tells me he dabbles with the guitar from time to time).

I first met him when he co-organised a festival in Cardiff back in 2011 called Big Little City, in which I was lucky enough to play. At the moment, during the 2014 Football World Cup, Dan has a photo/art exhibition at Cardiff MADE in Roath. It’s called Roath Rec World XI and it documents the weekly gathering of local footballers at Roath Recreation Ground  – “a celebration of multiculturalism and the beautiful game”. I went down to have a look and it’s a real treat. A highly original and fascinating piece of work which highlights the universality of football – a force which can bring people together.

Anyway, back to the music… and Dan dropped by the studio recently to take some photos.

The studio in question is run by the highly talented producer and musician Frank Naughton. This is where we’re recording the new album (and where my first two albums were mostly recorded) and it really is an inspirational place.

Dan Green has the knack of capturing on camera the idiosyncrasies all around and he managed to sink in effortlessly to the day’s proceedings. If you listen very carefully to the record (once it’s out), you may be able to hear his camera shutter open and close… always to the beat of course! Out of the 352 photos he sent me, for now, I’ve chosen a handful to include here.

So, I hope you enjoy this small selection of his stills (click on the first image to take you through the slideshow):

 


And to finish, do take a minute to enjoy this short clip of the brilliant Odetta singing Waterboy:


1 Comment

Roundhouse rocking

[Cliciwch yma i weld y darn blog yn Gymraeg]

During recent months, as we’ve been working on the new album, we’ve been jamming and rehearsing in some wonderful places.

Because we’re recording the album live, the rehearsals before going into the studio are just as important as the time we spend recording. And finding the right place to practice together is hugely important.

Other than in each other’s houses, we’ve been fortunate enough to practice quite a lot in the local chapel – a place close to my heart. There’s something really special about the acoustics of a chapel – the high ceiling, the wooden pews, the open space – all contribute towards a wonderful live sound.

Image

But we’ve also been jamming in another special place – Tŷ Crwn (Roundhouse) in the Vale of Glamorgan. The house was built by our drummer Iolo and his friends, and its design is based on the roundhouses of the Iron Age. It’s a truly magical place – thick walls, a thatched roof, small square windows, an amazing mosaic in the middle of the room – and a number of musicians have been inspired by it. This is where folk singer Gwyneth Glyn and Tauseef Akhtar recorded their wonderful Ghazalaw album for example.

Recently, on a glorious spring evening we all met up at the roundhouse (me, Iolo Whelan, Bethan Mai and Lucy Simmonds) to rehearse for the evening. So, I’ve put together some photos, with the wonderful birdsong that filled the air that evening as its accompaniment. Hope you enjoy…

 

I also promised that I’d share with you some of the songs and artists that I’ve been listening to during the time we’ve been composing this new album, so here’s John Jacob Niles with Go ‘Way From My Window:


1 Comment

Adar mân Bro Morgannwg

[Click here for an English version of this blog post]

Yn ystod y misoedd diwethaf, wrth baratoi ar gyfer yr albym newydd yma, rydan ni wedi bod yn ymarfer a jamio mewn llefydd eitha’ arbennig.

Gan ein bod yn recordio’r albym yn fyw fel band, mae’r ymarferion cyn mynd i’r stiwdio llawn cyn bwysiced a’r cyfnod recordio ei hun. Ac mae cael y lleoliad cywir i allu ymarfer yn bwysig.

Heblaw am gartrefi ein gilydd, rydan ni wedi bod yn lwcus iawn i ymarfer cryn dipyn yn y capel lleol – lle sydd yn agos iawn at fy nghalon am sawl rheswm. Ac mae ‘na rhywbeth arbennig am acwsteg capel – y nenfwd uchel, y seddi pren, y gofod agored – sy’n creu sain byw unigryw.

Image

Ond rydan ni hefyd wedi bod yn jamio mewn un lle arall arbennig – Tŷ Crwn ym Mro Morgannwg. Cafodd y tŷ ei godi gan ein drymiwr Iolo a’i ffrindiau, ac mae’r cynllun wedi ei selio ar dai crwn o’r Oes Haearn. Mae’n le gwbl anhygoel – waliau trwchus, to gwellt, ffenestri bach sgwar, mosaic anhygoel yng nghanol y ‘stafell – ac mae ‘na sawl cerddor arall wedi cael ei ysbrydoli gan y gofod. Dyma lle recordiodd Gwyneth Glyn a Tauseef Akhtar eu prosiect arbennig Ghazalaw er enghraifft.

Yn ddiweddar, ar noson fwyn o wanwyn mi fuon ni yno yn ymarfer (fi, Iolo Whelan, Bethan Mai a Lucy Simmonds) ac roedd cân yr adar yn y coed cyfagos yn glir iawn. Felly, dwi wedi rhoi ychydig o luniau at ei gilydd gyda thrydar yr adar yn gyfeiliant i’r cyfan. Ymlaciwch, a gwrandewch yn astud ar symffoni adar mân Bro Morgannwg!

 

Nes i hefyd addo byswn i’n rhannu efo chi rhai o’r caneuon ac artistiaid sydd wedi bod yn llenwi fy nghlustiau yn ystod cyfnod cyfansoddi’r albym newydd, felly dyma John Jacob Niles yn canu Go ‘Way From My Window: