Huw M

Bilingual blurts on music // Eang yw'r byd i bawb


Leave a comment

Utica has arrived…

[Mae’r darn blog yma hefyd ar gael yn Gymraeg]

The new album Utica has just come back from the printers… how exciting! After months of composing, arranging, rehearsing, recording, re-recording, mixing, mastering, it all comes down to one album – one piece of plastic covered in cardboard.

I may be old fashioned, but I do like to hold a record in my hand – a tangible, hard copy where the artwork and music comes together.

utica_bocs

For the new album we’ve had the pleasure of working with artist and photographer Kirsten McTernan, who’s based in Cardiff. You may be familiar with Kirsten’s work – she has a wonderful gift of reflecting the mood and essence of music through her photographs.

The Utica album was recorded ‘live’. As a band, we came together in the studio to perform together, live – and there’s a slightly raw and old fashioned feel to the sound. In many ways, the record could have been recorded 50 years ago… no modern sound effects, no 21st century trickery. And we were keen to capture this classical feel in the artwork and photographs.

So, without further ado, here’s the artwork for the album sleeve – the fruits of Kirsten’s work. The photos have been taken in various locations in Cardiff.

Huw M - Utica - cover backoriginal _KMT3765 copy 1 2

By the way, the latest with the album is as follows… Utica will be released on November 13th on the I KA CHING label, with a split single beforehand (I wanted you to cry // Sŵn y galon fach yn torri). We will launch the album in a gig in the Cardiff area on 13 November, with a tour to follow during the winter. More details to be announced soon.


1 Comment

Mae Utica wedi cyrraedd…

[This blog post is also available in English]

Mae’r albwm newydd Utica wedi cyrraedd yn ôl o’r argraffwyr. Dyma benllanw misoedd o gyfansoddi, trefnu, recordio, ail-recordio, cymysgu, mastro a chrafu pen. Ac mae’r cyfan yn cael ei becynnu mewn un albwm, un cyfanwaith.

Efallai mod i’r hen ffasiwn, ond dwi yn hoffi dal albwm yn fy llaw – copi caled lle mae’r  gwaith celf a’r elfen weledol, gyffyrddadwy, yn ran annatod o’r cyfanwaith. (Pretentious? Moi?)

utica_bocs

Ar gyfer yr albwm newydd rydan ni wedi cael y pleser o weithio gyda’r artist a’r ffotograffydd Kirsten McTernan. Efallai fyddwch chi’n gyfarwydd efo gwaith Kirsten – mae ganddi ddawn arbennig i adlewyrchu hanfod a theimlad cerddoriaeth mewn lluniau.

Mae’r albwm Utica wedi ei recordio yn ‘fyw’ – y band i gyd efo’n gilydd yn y stiwdio yn perfformio’n fyw – ac mae ‘na rhywbeth ychydig yn amrwd, hen ffasiwn am y sain. Ar lefel dechnegol, fe allai’r record fod wedi ei recordio 50 mlynedd yn ôl… does dim effeithiau cyfoes, dim triciau sain 21ain ganrif.

Roedden ni’n awyddus i gyfleu y teimlad mwy clasurol hynny yng ngwaith celf a chlawr yr albwm. Felly, heb oedi ymhellach, dyma ffrwyth creadigrwydd Kirsten McTernan. Mae’r lluniau wedi eu tynnu mewn lleoliadau amrywiol yn ninas Caerdydd.

Huw M - Utica - cover backoriginal _KMT3765 copy 1 2

Gyda llaw, y diweddaraf am yr albwm ydy hyn… mi fydd Utica allan ar Dachwedd 13eg ar label I KA CHING, gyda sengl ddwbwl yn cael ei rhyddhau cyn hynny (I wanted you to cry // Sŵn y galon fach yn torri). Bydd gig lansio ar Dachwedd 13 yn ardal Caerdydd, a thaith i ddilyn yn ystod y gaeaf. Mwy o fanylion i ddod.