Huw M

Bilingual blurts on music // Eang yw'r byd i bawb


1 Comment

Si hwi hwi, er cof am Merêd

[This blog is also available in English]

Mae ‘na ddylanwad gospel ar yr albym newydd ‘ma rydan ni’n recordio, yn rhannol oherwydd cyfraniad dwy gantores arbennig dwi ‘di bod yn cydweithio efo nhw yn ystod y misoedd diwethaf – y chwiorydd Marshall o Gaerdydd. Ond yn y blog yma dwi isio sôn am un gân yn arbennig o’r albym (sydd wedi dod yn dipyn o ffefryn i mi a’r band), sef y gân werin Si hwi hwi – enghraifft o hwiangerdd ‘spiritual’ Gymraeg.

150 mlynedd yn ôl i eleni daeth Rhyfel Cartref America i ben, a chyda hynny diwedd swyddogol i gaethwasanaeth yn yr Unol Daleithiau. Ac mae ‘na nifer o gysylltiadau diwylliannol rhwng Cymru a’r ymgyrch i ddiddymu caethwasiaeth yn America ar y pryd – yn emynau, cerddi a chaneuon Cymraeg gafodd eu cyfansoddi er enghraifft. Ac mae Si hwi hwi yn perthyn i’r traddodiad anrhydeddus hwnnw.

Awdur geiriau Si hwi hwi ydy Rowland Walter, neu ‘Ionoron Glan Dwyryd’ i roi ei enw barddol iddo – chwarelwr a bardd o ardal Blaenau Ffestiniog ymfudodd i Vermont yn America tua 1853, a dod yn weithgar efo’r mudiad gwrth-gaethwasiaeth.

Mae’r gân wedi ei chyfansoddi o bersbectif mam yn canu i’w phlentyn y noson cyn i’r ddau gael eu dwyn o’i gilydd, eu gwahanu a chael eu ‘gwerthu’ fel caethweision. Mae ‘na dyndra amlwg rhwng yr alaw swynol, hardd a’r geiriau tywyll, dirdynnol.

Ac mae hanes diweddar y gân yn bwysig. Hyd y gwelaf i, mae’r diolch i’r diweddar Dr Meredydd Evans (Merêd) fod y gân wedi goroesi o gwbl. Fel fydd nifer ohonoch yn gwybod – roedd Merêd yn ganwr, yn ysgolhaig, yn athronydd, yn ymgyrchydd iaith ac yn arbenigwr ar ganu gwerin ac yn gyfrifol am gyhoeddi nifer o gyfrolau o hen alawon, gyda’i wraig Phyllis Kinney.

Fe ddaw Merêd  yn wreiddiol o Danygrisiau, Blaenau Ffestiniog – yr un ardal â’r cyfansoddwr – ac roedd o’n cofio clywed ei fam yn canu Si hwi hwi iddo yn blentyn, fel hwiangerdd i helpu iddo gysgu.

Yn y 1950au, aeth Merêd i fyw yn America i astudio yn Princeton, ac mi gafodd o wahoddiad i recordio casgliad o ganeuon gwerin Cymraeg i label recordiau Folkways – record bwysig gafodd ei dewis fel un o recordiau gorau’r flwyddyn gan y New York Times yn 1954.

Tan hynny, doedd dim cofnod o’r gân a’r alaw gyda’i gilydd yn bodoli, felly mae’n debyg byddai’r gân wedi diflannu pe byddai Merêd heb ei recordio. Ac mae’r recordiad hwnnw , ar ryw ystyr, yn cwblhau’r cylch – ganrif union ar ôl i’r cyfansoddwr Rowland Walter symud o Flaenau Ffestiniog i’r Unol Daleithiau a chyfansoddi’r gân, dyma Merêd yn gwneud yr un siwrne er mwyn recordio’r gân a’i rhoi ar gof a chadw. Mae Merêd ei hun yn ran annatod o hanes y gân.

Ganol mis Ionawr eleni, ges i sgwrs ffôn efo Merêd am Si hwi hwi. Sgwrs ddifyr eithriadol ac roeddwn i ar y ffôn am tua awr a hanner – mwy neu lai yn trafod un gân! Er ei fod yn 95 oed, roedd ei feddwl yn finiog a’i gof yn anhygoel. Gyda thristwch mawr y clywyd am ei farwolaeth wythnos diwethaf – mae’n dyled ni’n fawr iddo. Ond mae o wedi ein gadael efo cyfoeth o ganeuon i’w trysori, i’w dehongli, i’w hail-ddiffinio ac, yn bennaf oll, i’w clywed.

Merêd (llun Iestyn Hughes)

Merêd (llun Iestyn Hughes)

Mae ‘na deyrngedau arbennig wedi bod i Merêd – gallwch ddarllen rhai yn yr erthygl hon ar Cymru Fyw.

Gyfeillion, mwynhewch yr anhygoel Meredydd Evans yn canu Si hwi hwi.

spotify:track:3ZpHYvSla9f4R2GK5WrsrI

Er cof annwyl iawn am Merêd.

 

Advertisements


4 Comments

Si hwi hwi, in memory of ‘Merêd’

[Mae’r blog yma hefyd ar gael yn Gymraeg]

There’s a gospel influence on this new album, partly because of the contribution of two wonderful singers I’ve been working with recently – the Marshall sisters from Cardiff. But, in this blog, I’d like to concentrate on one particular song from the album (which is a firm favourite with myself and the band), which is the folk song Si hwi hwi – an example of a Welsh spiritual lullaby.

150 years ago this year, the American Civl War ended and, with it, the formal abolition of slavery in the United States. And there are many cultural connections between Wales and the abolitionist movement in America at the time – including a number of anti-slavery Welsh hymns, poems and songs. Si hwi hwi belongs to this honourable tradition.

The author of the lyrics is Rowland Walter, bardic name ‘Ionoron Glan Dwyryd’ – a quarryman and poet from the Blaenau Ffestiniog area in north Wales who emigrated to Vermont in America around 1853, and became active in the movement to abolish slavery.

The song is composed from the perspective of a mother singing her baby to sleep on the eve of being torn apart and ‘sold’ as slaves. There’s a clear tension between the beautiful, soothing melody  and the dark, disturbing lyrics.

The recent history of the song is also important. As far as I can tell, the song has survived to this day thanks to the late Dr Meredydd Evans, or ‘Merêd’ as he was fondly known. Merêd was a singer, scholar, campaigner, and historian of Welsh folk music. Along with his wife, Phyllis Kinney, they published several important collections of folk songs over many years which has helped to preserve our musical heritage.

Merêd came from Tanygrisiau, Blaenau Ffestiniog – the same area as the composer of Si hwi hwi – and he remembers his mother singing the song to him as a child, as a lullaby to help him sleep.

A few decades later, in the 1950s, Merêd moved to America to study at Princeton, and he was invited to record a collection of Welsh folk songs for the Folkways label – a seminal record that was chosen as one of the New York Times’ records of the year in 1954.

Until that point, there was no written or audio record of the melody and lyrics together, so we can assume that the song would have disappeared had Merêd not recorded it. And that recording, in many ways, completes the circle – a century after Rowland Walter moved from Blaenau Ffestiniog to the United States and composed the song, Merêd made the same journey to record the song and to ensure it’s preservation. Merêd is as much a part of the song’s history as the composer himself.

In January this year I had a phone conversation with Merêd about Si hwi hwi. It was a fascinating discussion which lasted about an hour and a half – more or less talking about one song! Despite being 95 years old, his mind was razor sharp and his memory impeccable. It was with sadness that we heard of his passing over the weekend – we owe him a great deal, as a nation and as music lovers. But he has left us with a legacy of songs to treasure, to interpret, to re-define and, most importantly, to enjoy.

Merêd (photo Iestyn Hughes)

Merêd (photo Iestyn Hughes)

Here’s the magical Meredydd Evans singing Si hwi hwi.

spotify:track:3ZpHYvSla9f4R2GK5WrsrI

Er cof annwyl iawn am Merêd.

 


1 Comment

The sound of silence

[Mae’r blog yma hefyd ar gael yn Gymraeg]

One of the joys of spending time in the studio, especially with producer Frank Naughton, is the space and freedom to experiment with sound. Apologies if that sounds a little self indulgent and pretentious, but I guess self indulging in one’s sound is an integral part of the recording process!

I’ve mentioned in a previous blog that the new album will have a more live, raw feel compared to my other two albums, so we’ve been experimenting with ways of capturing that sound on record.

Strangely enough, one of the most important instruments in any studio is one that makes no sound whatsoever – the microphone. I’ve been intrigued by Frank’s use of some older microphones to record our live sessions. One of these is a Reslo Ribbon Mic, popular in the 1960s, pictured here:

The Reslo Ribbon Mic

The Reslo Ribbon Mic

The same mic is seen in this video of the Beatles playing ‘Some Other Guy’ live at the Cavern in 1962:

 

Another mic that I’ve fallen in love with is this beauty from the 1950s:

Grampian dynamic mic

Grampian dynamic mic

The Grampian dynamic mic looks wonderful, and it sounds hoarse and unrefined – like a transistor radio – capturing that raw edge I was referring to. Here’s a clip of how one of our songs, A house by the sea, performed at the studio sounds using the Grampian mic:

 

And here’s how it sounds using more modern microphones:

 

What do you reckon? I quite like the rawness of the Grampian, but we may end up using a mix of old and new microphones when we come to the final mix. Time will tell.

In the meantime, I will leave you with a brilliant recording by a musicologist who mastered the art of capturing the essence of performances using only one or two microphones. Alan Lomax (1915-2002) was “one of the great American field collectors of folk music of the 20th century“, and he journeyed across the globe to record hundreds of musicians – famous and unknown.

This recording of Viola James singing I’m Going Home to Live with Jesus comes from Alan Lomax’s Southern Journey of 1959-1960, using an Ampex 602-2 “Suitcase Model” tape machine:

You can check out more of Alan Lomax’s work via the Association for Cultural Equity website. I’m particularly fond of the recordings of Welsh miners from Treorchy in south Wales singing folk songs such as Yr Eneth Gadd ei Gwrthod (The Rejected Maiden).


1 Comment

Yn ddistaw bach

[This blog is also available in English]

Un o bleserau mawr mynd i’r stiwdio, yn enwedig at y cynhyrchydd Frank Naughton, yw y cyfle a’r amser i arbrofi gyda sain. Sori os yw hynny’n swnio ychydig yn hunan-faldodus, ond mae ymgolli mewn sain yn rhan ganolog o’r broses recordio!

Mi wnes i grybwyll mewn blog cynharach bydd yr albym newydd yn teimlo ychydig yn fwy byw ac amrwd na’r ddau albym cyntaf, a ‘da ni wedi bod yn arbrofi gyda ffyrdd gwahanol o ddal y sŵn yna ar record.

Yn rhyfedd ddigon, un o’r offerynnau mwyaf pwysig mewn unrhyw stiwdio yw un sy’n gwneud dim sŵn o gwbl – y microffon. Dwi wedi fy nghyfareddu gan ddefnydd Frank o hen ficroffonau i recordio rhai o’n sesiynau byw. Un o’r rhain yw’r mic rhuban Reslo, oedd yn boblogaidd iawn yn y 60au:

The Reslo Ribbon Mic

Mic rhuban Reslo (‘Reslo Ribbon Mic’)

Mae’r microffon i’w weld yn y fideo yma o’r Beatles yn perfformio ‘Some Other Guy’ yn fyw yn y Cavern yn 1962:

 

Microffon arall dwi wirioneddol wedi cynhesu ato yw’r hyfrydbeth yma o’r 1950au:

Grampian dynamic mic

Mic dynamig Grampian

Mae’r mic dynamig Grampian yn edrych yn fendigedig ac yn swnio’n gryg ac yn arw – fel hen radio transistor – ac yn dal yr elfen amrwd roeddwn i’n sôn amdani. Dyma glip o sut mae un o’n caneuon newydd, A house by the sea, yn swnio wedi ei recordio yn y stiwdio gan ddefnyddio y microffon Grampian:

 

A dyma sut mae’n swnio yn defnyddio microffonau mwy cyfoes:

 

Be ‘di’r farn? Dwi’n eitha hoffi teimlad amrwd y Grampian, ond efallai y byddwn ni’n defnyddio cymysgedd o feicroffonau hen a newydd yn y mics terfynol. Amser a ddengys.

Yn y cyfamser, dwi am eich gadael gyda recordiad arbennig gan ŵr wnaeth feistroli’r grefft o ddal hanfod perfformiad byw yn defnyddio un neu ddau ficroffon yn unig. Alan Lomax (1915-2002) oedd un o gasglwyr cerddoriaeth werin mwyaf amlwg yr 20fed ganrif, a bu’n teithio’r byd yn recordio cannoedd o gerddorion – yn cynnwys yma yng Nghymru.

Mae’r recordiad yma o Viola James yn canu I’m Going Home to Live with Jesus yn dod o daith Alan Lomax o ardal ddeheuol yr Unol Daleithiau yn 1959-1960, yn defnyddio peiriant tâp Ampex 602-2:

I glywed mwy o recordiadau Alan Lomax, yn cynnwys ei waith yng Nghymru, ewch i wefan yr Association for Cultural Equity. Ar y wefan, dwi wedi dod ar draws recordiadau a wnaeth yn Nhreorci, ond rhowch wybod os ydych chi’n llwyddo i ffeindio mwy.


2 Comments

Daeth Dan am dro i’r stiwdio

[Click here for an English version of this blog post]

Dyma Dan.

Dan Green

Dan Green

Mae Dan yn ffotograffydd, yn hytrach na gitarydd (er ei fod, mae’n debyg, yn hoffi dablo efo’r gitar o dro i dro).

Nes i gyfarfod Dan am y tro cyntaf pan drefnodd ŵyl gelf/gerdd yng Nghaerdydd yn 2011 o’r enw Big Little City, lle ges i’r fraint o berfformio.

Ar hyn o bryd, i gyd-fynd a Chwpan Pêl-droed y Byd, mae ganddo arddangosfa yn Cardiff MADE yn y Rhath. Enw’r prosiect ydy Roath Rec World XI ac mae’n dogfennu gweithgarwch criw o bobl lleol sy’n dod at ei gilydd i chwarae pêl-droed ym mharc chwarae y Rhath – “a celebration of multiculturalism and the beautiful game”. Bues i lawr i weld yr arddangosfa – darn o waith hynod wreiddiol a dadlennol sydd yn tanlinellu ehangder pêl-droed – yn rym i allu tynnu pobl at ei gilydd.

Ta waeth, nôl at y gerddoriaeth… a daeth Dan heibio’r stiwdio yn ddiweddar i dynnu ychydig o luniau.

Mae’r stiwdio dan sylw yn cael ei redeg gan gynhyrchydd a cherddor hynod dalentog o’r enw Frank Naughton, sydd wedi gweithio gyda llu o artistiaid arbennig o MC Mabon i Geraint Jarman. Dyma lle ‘da ni’n recordio’r albwm newydd (sef yr un stiwdio lle wnaethon ni recordio rhan fwyaf o’r ddwy albwm gyntaf) ac mae’n le sydd yn ysbrydoli.

Mae gan Dan Green y ddawn o ddal ar gamera rhai o’r hynodweddau sydd o’n cwmpas. Os gwrandewch yn ofalus iawn ar y record (unwaith y bydd allan), efallai y clywch chi swn clicied ei gamera yn agor a chau… o hyd i’r curiad wrth gwrs! O’r 352 o luniau anfonodd Dan ataf i wedyn, am y tro, dwi wedi dewis llond llaw i’w rhannu yma.

Gobeithio, felly, y byddwn chi’n mwynhau y detholiad bach yma o’i luniau (cliciwch ar y llun cyntaf i weld yr oriel yn llawn):

 


Ac i gloi, cymrwch funud i fwynhau y clip byr yma o Odetta yn canu Waterboy:


1 Comment

The Invisible Dan

[Cliciwch yma i weld y darn blog yn Gymraeg]

This is Dan.

Dan Green

Dan Green

Dan is a photographer, rather than a guitarist (although he tells me he dabbles with the guitar from time to time).

I first met him when he co-organised a festival in Cardiff back in 2011 called Big Little City, in which I was lucky enough to play. At the moment, during the 2014 Football World Cup, Dan has a photo/art exhibition at Cardiff MADE in Roath. It’s called Roath Rec World XI and it documents the weekly gathering of local footballers at Roath Recreation Ground  – “a celebration of multiculturalism and the beautiful game”. I went down to have a look and it’s a real treat. A highly original and fascinating piece of work which highlights the universality of football – a force which can bring people together.

Anyway, back to the music… and Dan dropped by the studio recently to take some photos.

The studio in question is run by the highly talented producer and musician Frank Naughton. This is where we’re recording the new album (and where my first two albums were mostly recorded) and it really is an inspirational place.

Dan Green has the knack of capturing on camera the idiosyncrasies all around and he managed to sink in effortlessly to the day’s proceedings. If you listen very carefully to the record (once it’s out), you may be able to hear his camera shutter open and close… always to the beat of course! Out of the 352 photos he sent me, for now, I’ve chosen a handful to include here.

So, I hope you enjoy this small selection of his stills (click on the first image to take you through the slideshow):

 


And to finish, do take a minute to enjoy this short clip of the brilliant Odetta singing Waterboy:


1 Comment

Roundhouse rocking

[Cliciwch yma i weld y darn blog yn Gymraeg]

During recent months, as we’ve been working on the new album, we’ve been jamming and rehearsing in some wonderful places.

Because we’re recording the album live, the rehearsals before going into the studio are just as important as the time we spend recording. And finding the right place to practice together is hugely important.

Other than in each other’s houses, we’ve been fortunate enough to practice quite a lot in the local chapel – a place close to my heart. There’s something really special about the acoustics of a chapel – the high ceiling, the wooden pews, the open space – all contribute towards a wonderful live sound.

Image

But we’ve also been jamming in another special place – Tŷ Crwn (Roundhouse) in the Vale of Glamorgan. The house was built by our drummer Iolo and his friends, and its design is based on the roundhouses of the Iron Age. It’s a truly magical place – thick walls, a thatched roof, small square windows, an amazing mosaic in the middle of the room – and a number of musicians have been inspired by it. This is where folk singer Gwyneth Glyn and Tauseef Akhtar recorded their wonderful Ghazalaw album for example.

Recently, on a glorious spring evening we all met up at the roundhouse (me, Iolo Whelan, Bethan Mai and Lucy Simmonds) to rehearse for the evening. So, I’ve put together some photos, with the wonderful birdsong that filled the air that evening as its accompaniment. Hope you enjoy…

 

I also promised that I’d share with you some of the songs and artists that I’ve been listening to during the time we’ve been composing this new album, so here’s John Jacob Niles with Go ‘Way From My Window: